Privatnost

Garantiramo potpunu privatnost svim registriranim korisnicima na način da podaci o logiranju nisu vidljivi nikome osim  korisniku i kriptirani su na našem serveru.  Imamo samo pristup podacima koji su potrebni za dostavu, znači imena i adrese, te kao takvi ostaju samo za našu upotrebu.